Nhựa được làm bằng gì?

Nhựa được làm bằng gì?

1. What is plastic made of?

Plastic is a light, man-made material made from chemicals. It can be heated up and moulded into different shapes and products. The chemical process by which plastic is made is known as polymerization. The 19th century chemists were the first ones to make plastic. Vinyl chloride was the first plastic. It was made in 1838. In 1839, another plastic called styrene was made. It was followed by acrylics in 1843 and polyester in 1847. These plastics were quite expensive. Moreover, people at that time did not realise their possible uses. The chemists continued to find cheaper chemicals to manufacture plastic. It was in 1869 that celluloid was discovered by John Hyatt. It was the plastic made from camphor and cellulose nitrate. It was a substitute for ivory and was much cheaper than it. Its discovery brought a revolution and chemists began to make synthetic materials. In the year 1909, phenolformaldehyde was discovered by Leo Baekeland. It was the cheapest of all chemicals used so far. Also, it was found that this could be moulded into any shape. It was called Bakelite. Henceforth, plastic began to be produced in bulk. People throughout the world began to use it.

Nhựa được làm bằng gì?

Nhựa là một chất liệu nhân tạo, nhẹ, được làm bằng hóa chất. Nó có thể được nung nóng và được đúc thành các hình dạng và các sản phẩm khác nhau. Quá trình hóa học mà qua đó nhựa được tạo ra thì được gọi là quá trình polymer hóa. Các nhà hóa học thế kỷ thứ 19 là những người đầu tiên chế tạo ra nhựa. Vinyl chloride là nhựa đầu tiên. Nó được tạo ra vào năm 1838. Vào năm 1839, một loại nhựa khác gọi là styrene được tạo ra. Các loại nhựa khác được tạo ra tiếp theo là acrylics vào năm 1843 và polyester vào năm 1847. Các loại nhựa này thì khá đắt tiền. Hơn nữa, vào thời đó người ta không nhận ra được các công dụng của chúng. Các nhà hóa học đã tiếp tục tìm thấy các hóa chất rẻ hơn để chế tạo nhựa. Đó là vào năm 1869 celluloid đã được phát hiện bởi John Hyatt. Đây là loại nhựa được tạo ra từ camphor và cellulose nitrate. Nó được dùng thay thế cho ngà voi và rẻ hơn nhiều. Sự phát hiện này đã mang lại một cuộc cách mạng và các nhà hóa học đã bắt đầu tạo ra các chất liệu tổng hợp. Vào năm 1909, Leo Baekeland đã phát hiện ra phenolformadehyde. Nó là hóa chất rẻ nhất trong số tất cả các hóa chất được dùng cho đến tận ngày nay. Cũng vậy, người ta đã phát hiện rằng chất này cũng có thể được đúc thành bất kỳ hình dạng nào. Nó được gọi là Bakelite. Kể từ đó nhựa bắt đầu được sản xuất hàng loạt. Con người trên khắp thế giới đã bắt đầu sử dụng nó.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khoa-hoc-cong-nghe-1.png

Fact

Plastic is water impervious, air permeable, and shrink resistant. Therefore, rainwears are generally made of plastic. These days, light-weight kitchen wares made of plastic are much in use. These can be easily used in Microwave ovens.

Dữ kiện

Nhựa có tính không thấm nước, có thể thấm không khí và chống co rút. Do đó, áo mưa thường được làm bằng nhựa. Ngày nay nhiều đồ dùng trong nhà bếp bằng nhựa, nhẹ, được sử dụng nhiều. Những đồ dùng này có thể dễ dàng được sử dụng trong các lò vi ba.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khoa học và công nghệ
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!