Những lý luận về đạo đức/Tóm lại

Tóm lại

Vấn đề lớn nhất của giáo dục đạo đức tại nhà trường có liên quan đến mối quan hệ giữa nhận thức và ứng xử. Bởi nếu như kiến thức tích lũy trong chương trình học chính quy không tác động tới tính cách, sẽ là vô ích khi coi đạo đức là mục đích tổng hợp và mục đích cao nhất của giáo dục. Khi nào không tồn tại mối liên hệ hữu cơ mật thiết giữa phương pháp và vật liệu của kiến thức và phương pháp và vật liệu của phát triển đạo đức, khi ấy người ta phải cầu viện đến các bài học và các phương pháp kỷ luật cụ thể: sự hiểu biết không được tích hợp vào trong các động cơ thông thường của hành động và cách nhìn nhận cuộc sống, trong khi ấy đạo đức trở thành sự lên mặt răn dạy - tức một kiểu phân loại những đức tính tốt tách rời nhau.

Hai lý luận có liên hệ chủ yếu với sự phân lìa giữa nhận thức và hoạt động, và do đó sự phân lìa giữa hiểu biết và đạo đức, là các lý luận chia cắt xu hướng tính cách và động cơ bên trong - tức nhân tố cá nhân mang tính hữu thức - ra khỏi hành động xét như cái thuần túy thuộc về thể xác và biểu hiện ra ngoài; và các lý luận đó coi hành động theo hứng thú là đối lập lại với hành động theo nguyên tắc. Cả hai sự phân lìa nói trên được khắc phục tại một kiểu giáo dục ở đó học tập luôn đi kèm với các hoạt động hoặc việc làm diễn ra liên tục, chúng mang một mục tiêu xã hội và chúng sử dụng vật liệu của các tình huống xã hội điển hình. Bởi trong những điều kiện như thế, chính nhà trường trở thành một hình thái của đời sống xã hội, một xã hội thu nhỏ và một xã hội có liên hệ mật thiết với các phương thức khác của kinh nghiệm liên kết nằm bên ngoài bức tường của nhà trường. Nền giáo dục nào đem lại năng lực tham gia có hiệu quả vào đời sống xã hội, nền giáo dục ấy mang tính đạo đức. Nền giáo dục ấy đào tạo một tính cách không chỉ biết thực hiện công việc cụ thể cần thiết cho xã hội, mà tính cách ấy còn biết quan tâm tới việc liên tục điều chỉnh, bởi đó là điều không thể thiếu cho sự phát triển. Hứng thú học hỏi từ mọi mối tiếp xúc của đời sống, chính là mối hứng thú đạo đức thực chất.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Dân ghủ và giáo dục
  • Tác giả: John Dewey
  • Dịch giả: Phạm Anh Tuấn
  • Công ty phát hành: Phương Nam
  • Nhà xuất bản: NXB Tri Thức, 03/2010
  • Thực hiện ebook: tamchec (3/10/2014)
  • Soát lỗi: thanhhaitq, tamchec
  • Nguồn: tve-4u.org