Những cách tự học (Tự học - Một nhu cầu của thời đại)

Chương IV: Những cách tự học

Không ai không biết rằng muốn thành công trong đời, phải tự làm lại một mình sự giáo dục của mình và

dùng phần thứ nhì trong đời mình để phá những ảo tưởng lầm lẫn cùng cách suy luận đã học được trong phần thứ nhất.

LE BON

Sơn thủy kỳ tung, du thị học.[1]

PHƯƠNG SƠN

Tôi có bạn bè đủ hạng người và đủ các nước.

Những bạn đó không khi nào làm phiền lụy tôi và mỗi khi tôi hỏi han điều gì thì họ sẵn sàng chỉ bảo liền.

PÉTRARQUE

Chú thích

  1. Nghĩa là: Những nơi sơn thủy kì dị, đi chơi tức là học đấy (Theo Hồi kí Nguyễn Hiến Lê). (Goldfish).

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Tự học - Một nhu cầu của thời đại
  • Tác giả: Nguyễn Hiến Lê
  • Nguồn: Bản scan do Townguyen cung cấp (e-thuvien.com)
  • Đánh máy: Trieuthoa
  • Tạo eBook lần đầu và tạo lại: Goldfish (10-06-2013)