Nghề trồng lúa trên thế giới

Sản xuất lúa trên thế giới

Nhiều nhà khoa học cho rằng, cây lúa trồng có nguồn gốc ở đông nam châu á, trong đó ấn Độ, Miến Điện và Việt Nam là những nơi xuất hiện nghề trồng lúa đầu tiên của loài người.

01 sxluatg1.jpg

Sản xuất lúa trên thế giới giai đoạn 2001- 2005 (số liệu của FAO năm 2006):

- Có 114 nước trồng lúa và phân bố ở tất cả các Châu lục trên thế giới. Trong đó, Châu Phi có 41 nước trồng lúa, Châu á- 30 nước, Bắc Trung Mỹ- 14 nước, Nam Mỹ- 13 nước, Châu Âu- 11 nước và Châu Đại Dương- 5 nước.

- Diện tích lúa biến động và đạt khoảng 152.000 triệu ha, năng suất lúa bình quân xấp sỉ 4,0 tấn/ha.

- Ấn Độ là nước có diện tích trồng lúa lớn nhất 44.790 triệu ha, ngược lại Jamaica là nước có diện tích trồng lúa thấp nhất 24 ha.

- Năng suất lúa cao nhất đạt 9,45 tấn/ha tại Australia và thấp nhất là 0,9 tấn/ha tại IRAQ.

01 sxluatg2.jpg

Bảng tổng hợp sản lượng lúa Thế giới và Châu lục

Giai đoạn 2001- 2005 (Số liệu thống kê của FAO, 2006)

Đơn vị tính: Triệu tấn

Thế giới, Châu lục 2001 2002 2003 2004 2005
* Toàn Thế giới 597.981 569.035 584.272 606.268 618.441
** Châu á 544.63 515.255 530.736 546.919 559.349
** Châu Âu 3.65 3.21 2.26 2.468 2.34
** Châu Đại Dương 1.164 1.218 1.457 1.574 1.344
** Nam Mỹ 19.784 19.601 19.973 23.726 24.02
** Bắc,Trung Mỹ 12.26 12.195 11.623 12.816 12.537
** Châu Phi 16.493 17.556 18.223 18.765 18.851

Giai đoạn 2001- 2005, sản lượng lúa thế giới đều tăng, năm 2005 đạt 618.441 triệu tấn. Trong đó, sản lượng lúa Châu á đạt 559.349 triệu tấn chiếm 90,45%; tương tự ở Nam Mỹ- 24.020 triệu tấn (3,88%); ở Châu Phi- 18.851 triệu tấn (3,04%); ở Bắc Trung Mỹ- 12.537 triệu tấn (2,03%); ở Châu Âu và Châu Đại Dương- 3.684 triệu tấn (0,6%).

Nguồn

  • Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam