Nghĩa gia tộc

Nghĩa gia tộc.

Dần là một đứa bé ngỗ nghịch, cứ hay ném gạch sang nhà bên cạnh (36). Một hôm, ném thế nào (37) vào đầu con người ta. Bà cụ láng giềng chửi ầm lên. Mẹ nó nghe tiếng, gọi nó vào, vừa đánh vừa mắng rằng: "Mày làm gì đế người ta chửi bới như thế? Thật là con nhà mất dạy, làm nhục đến mẹ cha. Mày thử nghĩ xem mày đã làm được công trạng gì chưa, mà đế người ta sỉ nhục ông cha như thế?

Nghĩa gia tộc. Ta phải giữ lấy cái nền nếp của nhà ta, cố làm cho ông cha được vẻ vang thêm lên. Đừng làm điều gì xấu xa, phạm đến danh tiếng nhà ta.

Giải nghĩa

- Mất dạy = không ai dạy bảo.

- Công trạng = sự nghiệp đã làm nên.

Chú thích

(36) một bên

(37) làm sao

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!