Người rẫy bái với thằng ăn cướp

Người kia ở rẫy xuống bán hai con bò nơi phiên chợ, rồi lấy bạc quày về. Đi được một đỗi đàng, thì có một người đã thấy nó bán hồi nơi chợ, lại thấy nó về đàng vắng có một mình, cỡi ngựa tuốt theo. Khi theo kịp nó, thì chận lại mà nói với nó rằng “Mầy phải giao cái bạc trong mình mầy đó cho tao, bằng không ắt là phải mang hại.” Tai nghe lời ấy, mắt thấy gươm rút ra sáng giới, người rẫy nầy bắt sảng sốt kinh hồn một hồi, rồi vừa giận vừa rầu, móc bạc vãi chài xuống đất hết. Thằng ăn cướp nhảy xuống lượm bạc. trong lúc thằng nớ mắc lom khom lượm bạc, anh rẫy thót lên ngựa quất hối hả ngựa sãi đi mất. Về đến nhà, thấy có một cái túi bên yên ngựa, mở ra có hai cây súng sáu lòng[1] với một túi bạc nhiều hơn bạc nó vãi khi ấy.

Chú thích

  1. Súng sáu lòng: súng sáu.

Nguồn

  • Tác phẩm: Truyện Phansa diễn ra quốc ngữ - Fables de la Fontaine traduites en annamite pour la première fois (năm 1884)
  • Tác giả: Jean de La Fontaine
  • Người dịch: Trương Minh Ký

Có thể bạn muốn xem