Người kiểm thử và người phát triển

Một người kiểm thử viết cho tôi: “Em đã làm việc rất chăm chỉ để kiểm thử mọi thứ, nhưng phần mềm vẫn không làm việc như được mong đợi. Em thấy rằng người phát triển đã thay đổi thiết kế và mã mà không nói cho em cho nên kịch đoạn kiểm thử của em không làm việc. Điều này thường xảy ra trong công ti của em và phần lớn người kiểm thử đều thất vọng. Chúng em có thể làm gì? Xin thầy lời khuyên.”

Đáp: Phần mềm thay đổi khi người phát triển đổi mã của họ để đáp ứng cho những thay đổi yêu cầu của khách hàng. Vấn đề là người phát triển thường không trao đổi điều đó với người kiểm thử. Khi họ đưa mã của họ cho nhóm kiểm thử, họ thường không nghĩ về cách nó sẽ được kiểm thử, bao nhiêu thay đổi đã xảy ra và giải thích những điều đó cho người kiểm thử. Mặc dầu người quản lí có khuyến khích trao đổi giữa hai nhóm nhưng công việc phần mềm thường bận rộn cho nên những người phát triển và người kiểm thử không nói chuyện với nhau cho đủ, đặc biệt nếu người phát triển không bao giờ làm việc như người kiểm thử trước đây.

Có cách nhìn sai rằng khi một người là người phát triển, người đó sẽ vẫn còn là người phát triển và người kiểm thử vẫn còn là người kiểm thử không có thay đổi vai trò. Một số người phát triển nhìn xuống người kiểm thử và nghĩ rằng họ là giỏi hơn. Cho phép kiểu thái độ này sẽ phá huỷ dự án nhanh chóng. Khi tôi quản lí dự án phần mềm, tôi bao giờ cũng yêu cầu mọi người phát triển nhận cùng đào tạo như người kiểm thử phải nhận để cho họ biết người kiểm thử làm gì. Tôi cũng thường phân công và phân công lại các thành viên tổ vào các vai trò khác nhau để cho họ học toàn thể qui trình phát triển thay vì chỉ duy trì ở trong một khu vực. Từ kinh nghiệm, tôi biết rằng người phát triển có đào tạo cùng người kiểm thử hay làm việc như người kiểm thử thì cẩn thận hơn nhiều và không thay đổi mà không nói cho người kiểm thử về điều họ làm. Nếu người phát triển không trao đổi rất rõ với người kiểm thử thì tôi sẽ phân công lại họ để làm việc như người kiểm thử trong vài tuần để cho họ hiểu qui trình kiểm thử, tác động của những thay đổi trong môi trường kiểm thử, và tầm quan trọng của trao đổi tốt. Khi người phát triển biết cách họ có thể làm cho việc làm của người kiểm thử thành khó khăn hơn, họ thường thay đổi và toàn thể tổ dự án được hài hoà hơn.

Khi người kiểm thử và người phát triển làm việc như một tổ, chất lượng và năng suất có thể cải thiện lớn. Tôi cũng khuyến cáo rằng người quản lí dự án KHÔNG phân công vai trò nào thường hằng mà thường phân công lại mọi người vào các vai trò và trách nhiệm khác nhau để có tổ dự án có thể làm được mọi thứ.

English version

Full article: Testers and developers

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Quản lý dự án
  • Biên tập: Kipkis.com
  • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University.

Có thể bạn muốn xem