Người khôn hơn loài vật

NGƯỜI KHÔN HƠN LOÀI VẬT

Người đi cày đánh con cọp

Ngày xưa, có một người đi cày đánh đập con trâu thế nào cũng phải chịu. Con cọp ngồi trên bờ, nom thấy mới hỏi trâu rằng: "Trâu kia, mày to lớn nhường ấy, sao mày để nó đánh đập như thế?". - Trâu nói: "Nó bé nhưng trí khôn nó lớn". Cọp lấy làm lạ, không biết cái trí khôn ra thế nào, mới bảo người rằng: "Người kia, trí khôn của mày đâu, cho tao xem?". - Người nói: "Trí khôn tôi để ở nhà". - "Mày về lấy đi". - "Tôi về, rồi ông ăn mất trâu của tôi thì sao? Ông có thuận để cho tôi trói ông lại, tôi về lấy cho ông xem". Cọp muốn xem, thuận để cho trói. Trói xong, người lấy bắp cày (ỉnh cày) đánh mãi, bảo rằng: "Trí khôn tao đây!".

Vậy mới biết: mạnh chẳng tày khôn.

Giải nghĩa

Cọp = giống ác thú ở trên rừng, hay bắt người và các loài vật khác mà ăn. Người ta còn gọi là hổ, hùm, beo, kễnh, khái, v.v...

Trí khôn = cái trí để người ta biết cái hay, cái dở, cái phải, cái trái.

Bắp cày = đoạn tre dài nối vào cái cày cho trâu bò kéo.

Chẳng tày = không bằng.

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!