Nấm

Nấm

10 Fungus

Fungus or Fungi include some of the most important organisms which play a vital role in maintaining the ecological balance. Fungi break down dead organic material and continue the cycle of nutrients through the eco-system.

They even provide numerous drugs like penicillin and antibiotics, and food like mushroom.

Truffles, morels, bubbles are found in bread, beer and champagne. Though earlier scientists classified them as plants, but they have no leaves or true roots. Thus they are not able to make their own food. A number of fungi like yeast are important as model organism for studying the problems in genetics and molecular biology.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-the-gioi-thuc-vat-15.png

Nấm

Nấm bao gồm một số sinh vật quan trọng nhất, giữ một vai trò sống còn trong việc duy trì sự cân bằng sinh thái. Nấm phân hủy các chất liệu hữu cơ chết và tiếp tục chu trình của các dưỡng chất thông qua hệ sinh thái.

Nấm còn cung cấp nhiều loại thuốc như penicillin và các thuốc kháng sinh, và thực phẩm như nấm ăn.

Nấm truffle, nấm morel, và những bọt khí được thấy có trong bánh mì, bia và rượu champagne. Mặc dầu các nhà khoa học lúc đầu xếp loại chúng là thực vật, nhưng chúng không có lá hay rễ thật. Do vậy chúng không thể tự sản xuất thức ăn cho chính mình. Một số loài nấm như nấm men là mẫu hình vi sinh quan trọng để nghiên cứu những vấn đề về di truyền và sinh học phân tử.

Shaggy Ink Cap - Shaggy Ink Cap's Latin name is coprinus comatus meaning "shaggy mane". This fungus grows upto 30 cm in grassy areas. It has white egg shaped body with pale grey patches, and also bell shaped with irregular brown patches. It grows in small clumps during August and October.

As it expands it matures. It can be anywhere between 7.5 cm and 12 cm in size and conical in shape but gradually flattens with age and gets covered with shaggy scales, whitish or greyish in colour. Its gill soon darkens, and becomes black and full of liquid.

The ink generally hangs from the cap margin. Its stem is tall and slender. It is about 20 cm long and white but gradually gets covered with black ink while its flesh is white and has a distinctive smell at the younger stages. But during the inky stages it smells foul.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-the-gioi-thuc-vat-16.png

Nấm mực tai xù – tên latinh của nấm mực tai xù (shaggy ink cap) là coprinus comatus, có nghĩa là “ bờm xù”. Nấm này mọc cao đến 30 cm trong những vùng cỏ. Nấm có hình trứng màu trắng với những đốm màu nâu nhạt và cũng có dạng hình chuông với những đốm nâu không đều. Nó mọc thành những cụm nấm nhỏ trong tháng tám và tháng mười.

Khi lan rộng ra, nấm trưởng thành. Nó có thể có kích thước từ 7.5 đến 12 cm và có dạng hình nón nhưng khi già sẽ phẳng dần và phủ đầy những vảy xù xì màu hơi trắng hay hơi nâu. Lá tia nấm sớm sậm màu và trở thành màu đen, và chứa đầy chất lỏng.

Thứ mực này thường treo nơi đường viền tai nấm. Cuống nấm cao và mảnh. Cuống cao khoảng 20 cm và màu trắng nhưng dần dần được bao phủ bởi mực đen trong khi thịt nấm màu trắng và có mùi đặc trưng khi nấm còn non. Nhưng trong giai đoạn có mực, nấm có mùi hôi.

Puff ball - Puff ball is a smoke ball fungus and the portion above the ground is a stemless brownish sac with an opening at the top. The most common puff ball is Lycoperdon gemmatum which may reach upto a diameter of 1 ft or more. All these puff balls are not poisonous and some are edible when young.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-the-gioi-thuc-vat-17.png

Nấm trứng – nấm trứng là một thứ nấm hình quả cầu khói và phần bên trên mặt đất là một túi màu nâu nhạt không có cuống nấm với một lỗ ở trên đỉnh. Thứ nấm trứng thường gặp nhất là Lycoperdon gemmatum, nó có thể đạt đến đường kính 1 feet hay hơn nữa. Tất cả các thứ nấm trứng này đều không độc và một số có thể ăn được khi còn non.

Honey Fungus - Honey Fungus is a disease of the trees, shrubs, woody climbers and herbaceous woods which is caused by a species of the Armillaria fungus. It is mostly found in the United Kingdom, living on dead and decaying woody material in the soil. Fungus grows in the form of black root-like rhizomorphs at the rate of 1 m in one year. The rhizomorphs grow close to the soil surface and invade the new roots or the root collar of woody plants. The tree which gets infected with this, dies soon. Once the fungus girdles its extensive root death takes place. It spreads from root to root where they are in close contact.

The honey fungus' fruiting body appears in autumn. Whenever a tree gets infected, a resin or watery liquid from the bark of the tree oozes out and the bark around the base dies.

The clumps of honey brown toadstool appear in late September or early October. Honey fungus can be prevented by destroying all the dead and woody plants and removing the stump or treating the stump with Ammonium Sulphamate which will kill it and prevent the tree from decaying.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-the-gioi-thuc-vat-18.png

Nấm mật- Nấm mật là thứ bệnh của nhiều loại cây, cây bụi, cây leo và cây thân thảo, do một loài nấm Armillaria gây ra. Nấm này thường gặp ở Anh, sống trên chất liệu gỗ chết và mục rã trong đất. Nấm mọc thành dạng rễ nấm giống như cái rễ màu đen với tốc độ 1m mỗi năm. Sợi nấm dạng rễ mọc gần mặt đất và xâm lấn những rễ mới hay cổ rễ của các cây rừng. Cây bị nhiễm nấm này sẽ chết nhanh chóng. Vì nấm siết chết rễ cây. Nó lan ra từ rễ này sang rễ khác ở gần kề.

Thân tạo quả của nấm mật xuất hiện vào mùa thu. Khi một cây bị nhiễm nấm, một chất nhựa hay chất lỏng như nước từ vỏ cây rỉ ra và vỏ cây quanh gốc cây bị chết.

Những cụm nấm mật màu nâu xuất hiện vào cuối tháng chín hay đầu tháng Mười. Nấm mật có thể được phòng ngừa bằng cách hủy tất cả các cây và cây rừng chết và loại bỏ gốc cây hay xử lý gốc bằng Ammonium Sulphamate để diệt nấm và ngăn ngừa cây bị mục rã.

Destroying Angle - Destroying Angle are one of the most poisonous plants known to man. They weigh little more than thirty grams. They are large, white mushrooms which are found alone or in groups in any sort of forest, lawns etc. They are mostly found in North America but are most common in Nova Scotia.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-the-gioi-thuc-vat-19.png

Nấm góc độc– Nấm góc độc là một trong những thứ nấm độc nhất mà con người biết được. Chúng nặng khoảng hơn 30 gram. Đó là những cây nấm lớn, có tai nấm, được thấy mọc riêng rẻ hay thành từng cụm ở bất cứ loại rừng hay đồng cỏ v.v. Nấm này được thấy chủ yếu ở Bắc Mỹ nhưng thường gặp nhất là ở Nova Scotia.

Yeast - Yeast are tiny, rounded, coloured bodies belonging to the fungi family. Yeast cells are reproduced by budding which means if any projection is cut off from the parent cell it can grow into a new yeast.

As they mature they form a substance known as zymase, an invertase a kind of enzyme which can easily ferment the starch to sugar, sugar to alcohol and carbon dioxide.

Nấm men – Nấm men rất nhỏ, hình tròn, thân có màu, thuộc họ nấm. Các tế bào nấm men được sinh sản bằng cách đâm chồi, nghĩa là nếu cắt lìa chỗ nhô lên khỏi tế bào mẹ thì nó có thể mọc thành một nấm men mới.

Khi trưởng thành, nấm men tạo thành một chất được gọi là Zymaza, đó là một loại invectaza emzim, có thể lên men tinh bột thành đường, đường thành rượu và carbon điôxit một cách dễ dàng.

INTERESTING FACTS

Sự kiện đáng chú ý

The seeds of fungi are known as spores.

Black truffles are highly aromatic and pungent, it can penetrate eggs kept next to them and can change their taste.

Kelp are the largest algae with a height of more than 200 ft.

Kelp are used as fertilizer and kelp ash is used industrially for potassium and sodium salts.

Agar and Carrageen are used as stabilizer in foods, paints and cosmetics.

Các hạt của nấm được gọi là bào tử.

Nấm truffle đen có mùi rất thơm và nồng, mùi nấm có thể xâm nhập vào những quả trứng để gần và có thể làm thay đổi vị của trứng.

  • Tảo bẹ là thứ tảo lớn nhất có thể cao đến 200 feet hoặc cao hơn nữa.
  • Tảo bẹ được sử dụng làm phân bón và tro tảo bẹ được sử dụng trong công nghiệp để lấy kali và các muối natri.
  • Thạch (Agar) và Carragen được sử dụng làm chất ổn định trong thực phẩm, trong sơn và mỹ phẩm.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về thế giới thực vật
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!