Nêu tên các hành tinh trong hệ mặt trời?

Nêu tên các hành tinh trong hệ mặt trời?

12. Name the inner planets of the solar system?

The inner planets of the solar system are Mercury, Venus, Earth, and Mars. The Earth is the largest of the inner planets.

Nêu tên các hành tinh trong hệ mặt trời?

Các hành tinh trong hệ mặt trời là sao Thủy, sao Kim, Trái đất và sao Mộc. Trái đất là hành tinh lớn nhất trong hành tinh bên trong.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về không gian
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!