Não của chúng ta thực hiện chức năng gì?

Não của chúng ta thực hiện chức năng gì?

2. What does our brain do?

Brain is a very important organ of our body. It is placed securely in the skull, also known as brain box. The brain controls our body.

It contains more than 10 billion neurons with complex pathways linking our senses, our movements and memory.

It uses information from our sensory organs like the eyes and ears and decides the action to be taken and sends messages through the nerves to the muscles or gland concerned.

We learn things and can remember them later because the brain can store the information.

The three main parts of the brain are:

(i) Cerebrum-The largest part which controls conscious feelings and voluntary movements.

(ii) Cerebellum-It controls the muscles and body balance.

(iii) Medulla-This controls involuntary actions like breathing.

Kipkis.com-Co-the-con-nguoi-1.jpg

Não của chúng ta thực hiện chức năng gì?

Não là cơ quan rất quan trọng của cơ thể chúng ta. Nó được đặt một cách an toàn trong sọ, còn được gọi là hộp sọ. Não điều khiển cơ thể của chúng ta.

Nó có chứa hơn 10 tỷ nơron với những đường dẫn phức tạp liên kết các giác quan, các chuyển động và ký ức của chúng ta.

Nó sử dụng thông tin từ các các cơ quan cảm giác của chúng ta như mắt và tai và quyết định hoạt động cần phải thực hiện và gởi các thông điệp qua các dây thần kinh đến các cơ hay các tuyến có liên quan.

Chúng ta học và có thể nhớ các sự việc vì não có thể lưu trữ thông tin.

Ba phần chính của não là:

(i) Đại não - Phần lớn nhất điều khiển các cảm xúc có ý thức và các chuyển động có chủ ý.

(ii) Tiểu não - Nó điều khiển các cơ và sự cân bằng của cơ thể.

(iii) Hành tủy - Nó điều khiển các hoạt động không chủ ý như việc thở.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về cơ thể con người
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản, Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!