Mau trí khôn

MAU TRÍ KHÔN

Tý níu sào lên bờ

Một hôm, anh Giáp và lũ trẻ trong làng rủ nhau ra chơi ở trước sân đình, bên cạnh cái ao. Trong khi mấy anh em đang đánh quần, đánh đáo với nhau, thì anh Tý nom thấy con ‘’chuồn chuồn’’ đậu trên cành đào, ở gần bờ ao, liền bỏ chạy đi đuổi bắt. Bỗng nghe tiếng kêu, mọi người ngoảnh lại, thì thấy anh Tý đang loi nhoi (cui-quậy [cựa-quậy]) dưới nước. Mấy đứa trẻ kia trông thấy, ‘’hoảng hốt’’, sợ hãi bỏ chạy mỗi đứa một nơi kêu la ‘’rầm rĩ’’. Anh Giáp không chạy đâu cả, trông trước, trông sau, thấy có cây sào dựng bên cạnh đình, liền vác ra, bỏ xuống ao cho anh Tý ‘’níu’’ lấy mà lên. Thế là nhờ có anh Giáp ‘’mau trí khôn’’ mà cứu được anh Tý khỏi chết đuối.

Giải nghĩa

Mau trí khôn = sáng trí, gặp việc khó mà tinh thần tỉnh táo, không hốt hoảng.

Chuồn chuồn = một thứ côn trùng có bốn cánh mỏng, đuôi dài.

Hoảng hốt = vội vàng, sợ hãi.

Rầm rĩ = om sòm.

Níu = nắm chặt.

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!