Mỹ thuật (Sách để mở mang trí tuệ)

2. Mỹ thuật (Sách để mở mang trí tuệ)

Sách Việt

Mới có vài cuốn:

- Câu chuyện hội họa của Thái Tuấn

- Tìm hiểu hội họa Tìm hiểu Đẹp đều của Đoàn Thêm.

- Việt Nam ca trù biên khảo của Đỗ Bằng Đoàn và Đỗ Trọng Huề, nhưng đọc cuốn này thì nên đọc thêm những bài điểm sách của Lê Nhân Phủ trong Tin Văn 1966, 1967.

Sách Pháp

- Précis d'Histoire de l'Art của C. Bayet

- Histoire de l'Architecture của A. Choisy

- Initiation à la Sculpture của H. Arnol

- Anthologie des arts décoratifs của Roger Miles

- Initiation à la musique của Emmanuel

- Philosophie de l'Art của H. Taine

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Tự học - Một nhu cầu của thời đại
  • Tác giả: Nguyễn Hiến Lê
  • Nguồn: Bản scan do Townguyen cung cấp (e-thuvien.com)
  • Đánh máy: Trieuthoa
  • Tạo eBook lần đầu và tạo lại: Goldfish (10-06-2013)