Một người khoan hòa và thuần hậu

Một người khoan hòa và thuần hậu.

Ông Trình Hiệu ngồi ăn tiệc

Ông Trình Hiệu là một nhà hiền triết đời xưa. Ông tính khí cẩn thận, hồn hậu, không hay nói xấu ai bao giờ. Ở nơi công chúng, thấy ai chỉ nghị người nào, thì ông bênh người vắng mặt hoặc ông không bắt chuyện, chờ cho người ta nói xong, ông mới thủng thỉnh mà nói rằng: "Vị tất điều họ đồn đã thật", rồi ông lại kể những điều hay của người bị chỉ nghị ra cho mọi người biết. Đối với người ngoài thì thế, mà đối với chính mình, thì không bao giờ ông giận ai hoặc trách ai điều gì. Có khi đang dự tiệc, bị có người chế nhạo, ai cũng lấy làm ngạc nhiên, nhưng ông cứ để mặc, không cãi điều gì cả. Sau mới nói rằng: "Người ấy say rượu, ta cãi làm gì!"

Ông khoan hòa thuần hậu như thế, cho nên ai cũng kính phục.

Giải nghĩa

- Công chúng = chỗ có cả nhiều người ngồi.

- Chỉ nghị = chê bai, bài bác.

- Bắt chuyện = tiếp chuyện, đáp lại.

- Thủng thỉnh = thong thả, dẽ dàng.

- Chế nhạo = hủy báng.

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!