Một năm ánh sáng là gì? Nó được dùng với mục đích gì?

Một năm ánh sáng là gì? Nó được dùng với mục đích gì?

5. What is a light year? For what purpose is it used?

A light year is the distance covered by light in one year in vacuum, travelling at a speed of three lakh kms per second. Scientists measure huge distances in light years, such as the distance between stars and planets.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khong-gian-4.jpg

Một năm ánh sáng là gì? Nó được dùng với mục đích gì?

Một năm ánh sáng là khoảng cách ánh sáng đi trong một năm trong môi trường chân không, với tốc độ ba mươi vạn kilô mét một giây. Các nhà khoa học đo các khoảng cách lớn theo năm ánh sáng, chẳng hạn như khoảng cách giữa các ngôi sao và hành tinh.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về không gian
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!