Một loại cây có thể tạo ra quả của một loại cây khác hay không?

Một loại cây có thể tạo ra quả của một loại cây khác hay không?

5 Can one kind of tree produce the fruit of another kind of tree?

Yes, by the simple method of grafting, which is a technique of attaching the part of one plant to another. There are many techniques of grafting from inserting a single bud under the bark to grafting long twigs across the wound of a tree so that it heals the wounds on the bark.

Grafting helps produce better quality fruits.

Một loại cây có thể tạo ra quả của một loại cây khác hay không?

Có, bằng phương pháp ghép đơn giản, là một kỹ thuật để gắn một phần của một thực vật vào thực vật khác. Có nhiều kỹ thuật ghép cây: từ việc chèn một chồi đơn vào bên dưới vỏ cây cho đến ghép các nhánh dài qua vết thương của một cây để làm lành lặn các vết thương trên vỏ cây.

Việc ghép cây cho ra những quả có chất lượng tốt hơn.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về thế giới thực vật
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!