Một cái thư

MỘT CÁI THƯ

Trong hình cái thư, nơi góc trái bên dưới, ấn bản 1935 QVGKT - Lớp Dự ghi "Bắc Kỳ", ấn bản 1948 QVGKT - Lớp Dự ghi "Bắc Việt"- TV.

Tôi viết thư cho anh tôi ở Hải-dương. Tôi lấy một tờ giấy trắng. Trên dòng đầu, tôi đề ngày tháng, dưới tôi kể những tin thức ở nhà cho anh tôi biết. Sau tôi chúc cho anh tôi mọi sự bình yên, rồi tôi gấp(1) lại, bỏ vào phong bì(2) trên dán cái tem năm [sáu] xu. Xong tôi sai người nhà đem thư ra bỏ vào thùng nhà dây thép cạnh ga. Thế là cái thư của tôi chỉ độ chiều mai là xuống tới Hải-dương, có người đem lại tận nhà cho anh tôi. Nghĩ mất có năm [sáu] xu mà được việc như thế, thật cũng là tiện lợi.

(1) xếp. - (2) bao thơ.

Giải nghĩa

Tem = cái dấu in sẵn, phải mua, dán vào thư thì mới gửi được.

Nhà dây thép = nhà gửi các thư từ giấy má.

Ga = nhà xe lửa đỗ.

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!