Mấy điều cần cho sức khỏe

MẤY ĐIỀU CẦN CHO SỨC KHỎE

(Bài học thuộc lòng)

Tập thể thao

Ăn uống vừa phải, chớ có tham lam. Thức ngủ điều độ, chớ nên thức khuya mà cũng chớ nên dậy trưa.

Làm lụng mệt nhọc phải có lúc nghỉ ngơi chơi bời.

Thân thể phải năng vận động.

Trong mình và nơi ăn, chốn ở, lúc nào cũng phải giữ cho sạch.

Giải nghĩa

Điều độ = cũng nghĩa như chừng mực.

Năng vận động = Năng: luôn luôn; vận động: cất nhắc chân tay mình mẩy.

Bài tập

Học tiếng - Tham - nhiều - khuya - trưa - điều độ.

Đặt câu - Không nên ăn… - không nên ngủ … không nên thức … - không nên dậy… - Ăn ngủ phải cho có … mới khỏe mạnh.

"Like" us to know more!