Mất lòng dân thì mất nước

99. Mất lòng dân thì mất nước

Trong thời Xuân Thu chiến quốc, lịch sử Trung Hoa là lịch sử các nước tranh giành đất đai của nhau và gây chiến sự liên miên.

Vua Trang Vương nước Sở, thấy nước Trần bé nhỏ muốn đem quân sang cướp, mới cho người đi dò xét tình thế.

Người đi thăm dò về, thưa:

- Không nên đánh nước Trần.

- Vì sao?

- Nước Trần kho tàng đầy ắp lại có thành cao, hào sâu, đánh làm sao được!

Trong số triều thần của Sở Trang Vương có Ninh Quốc là người mưu trí. Ninh Quốc thưa:

- Như thế, bệ hạ càng nên đánh nước Trần.

- Vì sao?

- Vì nước nhỏ mà kho tàng đầy ắp thì chắc là dân chúng phải đóng góp thuế má rất nặng, tất nhiên oán trách âm thầm. Thành cao, hào sâu là do nhân dân phải bỏ bao công sức xây, đào, phục dịch thì dân kiệt sức. Nếu ta đem quân đến đánh, chắc là dân chúng chẳng còn ủng hộ cái chính quyền đã mất lòng dân.

Quả nhiên, khi quân nước Sở sang đánh, nước Trần đã thất bại.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: 100 mẩu chuyện cổ Đông Tây
  • Tác giả: Nguyễn Lân
  • Nhà xuất bản Giáo dục, 1996
  • Thực hiện ebook: tducchau (TVE)
  • Nguồn:thuvien-ebook.com

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!