Mạo Đốn mạnh mà giả yếu

Mạo Đốn mạnh mà giả yếu

Sau khi Hán Cao Tổ Lưu Bang thống nhất Trung Quốc, tộc Hung Nô ở phía bắc ngày một lớn mạnh, đe doạ vương triều Tây Hán mới được kiến lập.

Mùa đông năm Hán Cao Tổ thứ bảy, Hán Cao Tổ đem quân chinh phạt. 32 vạn quân Hán lần lượt tiến lên phía bắc. Tướng Hung Nô là Mạo Đốn liền sai Tả Hiền vương và Hữu Hiền vương mang hơn một vạn thiết kỵ tiến xuống phía nam. Quân Hung Nô đến Tân Dương thì gặp quân Hán. Hai bên đánh 1 trận, quân Hung Nô đại bại. Quân Hán truy kích đến Ly Thạch (tỉnh Sơn Tây) lại đánh thắng quân Hung Nô, thu rât nhiều đàn gia súc mà Hung Nô vứt bỏ, mới dừng lại.

Sau đó Hung Nô lại tập trung quân tại phía tây bắc Lâu Phiền (Ninh Vũ, tỉnh Sơn Tây). Hán Cao Tổ lệnh cho xa kỵ tiến công mạnh, quân Hung Nô phải rút lui, quân Hán thừa thắng tiến lên phía bắc. Hán Cao Tổ vui mừng vì thắng lợi liên tiếp, định giải quyết luôn một lần cả thù trong lẫn giặc ngoài, bèn phái gián điệp đi thăm dò thực lực nội bộ Hung Nô.

Mạo Đốn biết vậy, liền để cho gián điệp của quân Hán thâm nhập vào nội địa, còn mình giấu diếm lực lượng mạnh, chỉ để lộ những cánh quân già yếu ở bên ngoài. Gián điệp của quân Hán trở về tâu với Hán Cao Tổ những điều tai nghe mắt thấy và nói quân Hung Nô yếu kém, tan rã, có thể tiến đánh dễ dàng.

Hán Cao Tổ nghe vậy liền đích thân dẫn đại quân xuất phát từ Tấn Dương, trước khi lên đường lại phái Phụng Xuân Quân Lưu Kính đi trước để thăm dò hư thực một lần nữa..

Suốt dọc đường tiến binh, hễ gặp binh mã của Hung Nô, quân Hán chỉ mới hò hét, binh mã của Hung Nô đã bỏ chạy tán loạn; đại quân dễ dàng vượt qua Cú Trú Sơn (tây bắc huyện Đại, tỉnh Sơn Tâỵ). Lúc này, Lưu Kính phụng mệnh đi trước thám thính quay trở về. Hán Cao Tổ vội hỏi: “Việc đánh Hung Nô dễ dàng phải không?”. Lưu Kính đáp: “Thần cho rằng chớ nên khinh địch mà tấn công”.

Hán Cao Tổ hỏi: “Vì sao?”. Lưu Kính đáp: “Hai nước giao tranh, lẽ ra nên giễu võ giương oai, phô trương lực lượng của mình, nhưng binh mã Hung Nô toàn là bọn tàn quân già yếu, chẳng tỏ ra một chút sĩ khí, thần cho rằng đó là đối phương giả trá, bệ hạ nên thận trọng”.

Hán Cao Tổ đang muốn đánh, thấy Lưu Kính can ngăn nên nổi giận, lệnh bắt Lưu Kính đưa về Quảng Võ (tây nam huyện Đại, tỉnh Sơn Tây) hạ ngục, chờ đánh xong trở về sẽ trị tội.

Hán Cao Tổ đem binh mã tiến công, chỉ muốn đánh nhanh thắng nhanh, lệnh cho Thái Bộc Hạ Hầu Anh gấp rút tiến quân, khiến chỉ còn kỵ binh theo kịp, bộ binh bị tụt lại phía sau. Khi quân tới Bình Thành, binh mã Hung Nô tràn ra vây kín. Đôi bên giao chiến hồi lâu chưa phân thắng bại, vừa hay có Mạo Đốn chỉ huy kỵ binh Hung Nô kéo đến. Quân Hán vừa phải hành quân gấp rút, đói khát, lại vừa trải qua một trận kịch chiến, tình thế thật khó khăn. Hán Cao Tổ thấy vậy nhìn quanh, thấy góc đông bắc Bình Thành có một ngọn núi lớn tên là Bạch Đăng Sơn, vội hạ lệnh phá vây, rút lên núi, dựng lũy đá ở đường lên núi, liều chết chống cự.

Quân Hung Nô mấy phen xông lên núi đều không được. Mạo Đốn chia quân làm bốn cánh vây kín quanh núi. Đây chính là nơi Mạo Đốn đã chọn làm cái bẫy để tiêu diệt quân Hán.

Hán Cao Tổ chỉ mong hậu quân của mình đến giải vây, nhưng hậu quân Hán tụt hậu đã bị bốn mươi vạn quân Hung Nô chặn kín các nẻo đường dẫn tới Bạch Đăng Sơn nên không tiếp cận được với tiền quân của Hán Cao Tổ.

Hán Cao Tổ bị vây khốn bảy ngày bảy đêm trên Bạch Đăng Sơn, may có mưu sĩ Trần Bình hiến kế, phái người đem nhiều vàng bạc châu báu dâng cho ái thê của Mạo Đốn, nhờ nói giùm với Mạo Đốn. Mạo Đốn nể vợ, nới lỏng vòng vây, chừa 1 góc cho Hán Cao Tổ chạy thoát.

Hán Cao Tổ đem quân trở về, qua Quảng Võ liền ghé vào thăm Lưu Kính và nói: “Trẫm vì không nghe lời khanh nên mới bị trúng gian kế của bọn Hung Nô, thật xấu hổ khi gặp lại khanh”. Đoạn phong cho Lưu Kính chức quan Nội hầu và hai ngàn hộ dân.

“Dụng nhi thị chi bất dụng ”

Muốn đánh mà làm như không cần đánh.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Binh pháp Tôn Tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc
  • Tác giả: Hoàng Phác Dân, Ngô Như Tung
  • Dịch giả: Lê Khánh Trường
  • Nhà xuất bản Mũi Cà Mau
  • Nguồn: tusachcuaban
"Like" us to know more!