Mô tả ngắn gọn chu kỳ nước

Mô tả ngắn gọn chu kỳ nước

11. Briefly describe the water cycle

Due to the Sun's heat, the water evaporates from the rivers, lakes and seas. Plants suck up water from the ground and it escapes from their leaves as tiny droplets. People and animals breathe out water droplets in their breath. As the water droplets rise, they get cooler, because the air is cooler higher up. This makes the water to condense, or turn into liquid again, to form bigger droplets, which can be seen, as clouds. As the clouds get cooler, the water droplets join together and grow bigger. When they are heavy enough, they fall as rain and flow back into the rivers, lakes and seas. This process is called the water cycle.

Mô tả ngắn gọn chu kỳ nước

Nhờ sức nóng mặt trời, nước bốc hơi từ sông, hồ và biển. Cây cối hút nước từ đất và thải ra ngoài qua lá dưới dạng những giọt nước nhỏ. Con người và động vật thở ra từ những giọt nước nhỏ trong hơi thở của mình. Khi các giọt nước nhỏ bay lên, chúng gặp lạnh, bởi vì càng lên cao không khí càng lạnh. Điều này sẽ làm cho nước ngưng tụ, hoặc chuyển sang dạng lỏng lần nữa, để tạo nên những giọt nước lớn hơn, mà có thể nhìn thấy dưới dạng mây. Khi các đám mây gặp lạnh, những giọt nước hợp lại với nhau và trở thành lớn hơn. Khi đủ nặng, chúng rơi xuống dưới dạng mưa và chảy lại vào sông, hồ và biển. Chu kỳ được gọi là chu kỳ nước.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khi-hau-va-thoi-tiet-7.png

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khí hậu và thời tiết
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!