Mô tả ngắn gọn chu kỳ của carbon

Mô tả ngắn gọn chu kỳ của carbon

57. Briefly describe the carbon cycle

Carbon is a part of the gas called carbon dioxide or, in other words we can say, carbon dioxide is a compound of carbon and oxygen. The plants take in carbon dioxide from the air and use it to manufacture their food by the process of photosynthesis. Animals obtain carbon by eating plants. Animals give out or breathe out carbon dioxide. Carbon dioxide is also released when animals and plants die and decay. At last, after decaying, they form fossil fuels, such as coal, coke, etc.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khi-hau-va-thoi-tiet-28.png

Mô tả ngắn gọn chu kỳ của carbon

Carbon là một phần của khí gọi là carbon dioxít, nói cách khác chúng ta có thể nói rằng carbon dioxít là hợp chất của carbon và oxy. Thực vật lấy carbon dioxít từ không khí và sử dụng nó để sản xuất thức ăn cho mình bằng quá trình quang hợp. Các loại động vật lấy carbon bằng việc ăn thực vật. Các loại động vật tạo ra hoặc thở ra carbon dioxít. Carbon dioxít cũng được giải phóng khi các động vật và thực vật chết và phân hủy. Cuối cùng, sau khi phân hủy, chúng hình thành nên các nhiên liệu khoáng, chẳng hạn như than đá, than cốc,v.v.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khí hậu và thời tiết
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!