Mô tả ngắn gọn chu kì của nitơ

Mô tả ngắn gọn chu kì của nitơ

56. Briefly describe the nitrogen cycle

The major percentage of gas present in the air is Nitrogen. It is about 78% of the air. The plants and animals need nitrogen for their growth and development. Plants take in nitrogen from the soil and the air. The animals obtain nitrogen by eating plants or by eating animals, who have eaten plants. When the plants and animals die, they decay and the bacteria as well as fungi break down their remains and release nitrogen back into the soil.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khi-hau-va-thoi-tiet-27.png

Mô tả ngắn gọn chu kì của nitơ

Tỷ lệ khí chính trong không khí là nitơ. Nó chiếm 78% không khí. Thực vật và động vật cần nitơ cho quá trình sinh trưởng và phát triển của chúng. Thực vật lấy nitơ từ đất và không khí. Động vật lấy nitơ qua việc ăn thực vật hoặc ăn các loài động vật ăn thực vật. Khi thực vật và động vật chết, chúng bị mục và vi khuẩn cũng như nấm phân hủy cơ thể chúng và giải phóng khí nitơ trở lại đất.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khí hậu và thời tiết
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!