Mã hóa số liệu

1. Mã hóa số liệu

Các trả lời trong phương pháp điều, quan sát cần được mã hóa để có thể xử lí thông kê bằng máy tính.

  • Loại câu hỏi hai phương án (đúng - sai; có - không); có thể được mã hóa thành 1 - 0 hoặc a - b.
  • Loại câu hỏi đa phương án (theo kiểu trắc nghiệm, câu hỏi trả lời theo mức độ...) có thể được mã hóa các câu trả lời bằng 1, 2, 3... hoặc a, b, c....
  • Các câu hỏi mở: ấn định mỗi ý là một con số hoặc mt chữ cái.

Khi đã mã hóa, có thể tính được số nào, chữ cái nào bao nhiêu phần trăm (theo từng vấn đề hỏi).

Chú ý:

  • Khi mã hóa, không bỏ sót các ý trả lời.
  • Càng ít kí hiệu mã càng tốt.
  • Khi mã hóa cần ghi lại các khóa để không nhầ lẫn các vấn đề.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Tài liệu bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, 2007
  • Tác giả: Ts. Nguyễn Văn Tuấn, Đại học sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
"Like" us to know more!