Mã Morse là gì?

Mã Morse là gì?

7. What is morse code?

Morse code was invented by Morse Samuel Finley Breese, an American artist and inventor. It was in the year 1832 that he got the idea of sending messages through telegraph. He worked hard on it and in 1838, he got success. As the telegraph lines were not in existence at that time, it was not put to immediate use. It was in the year 1843 that the US government sanctioned a sum of money to lay telegraphic lines.

The first telegraph line was laid between Washington and Baltimore. In 1844, Morse sent his first coded message. The code consists of signals sent in the form of dots and dashes. It is used in sending telegraphic messages. The dotes and dashes stand for letters and numerals. The dot is a short signal, while dash is a long one. The duration of three dots. The coded messages are sent through a transmitter. These are carried through radio waves along a wire. At the receiver's end, the message is received in dots and dashes. It is then decoded.

Mã Morse là gì?

Mã Morse được phát minh bởi Morse Samuel Finley Breese, một nghệ sĩ và nhà phát minh người Mỹ. Đó là vào năm 1832, ông có ý tưởng gửi các thông điệp thông qua điện báo. Ông đã làm việc vất vả dựa trên ý tưởng này và vào năm 1838 thì ông đã thành công. Vì các đường dây điện báo chưa có vào thời điểm đó, cho nên mã này chưa được áp dụng ngay. Vào năm 1843, chính quyền Mỹ đã phê chuẩn chi một số tiền để lắp đặt các tuyến điện báo.

Đường dây điện báo đầu tiên được đặt giữa Washington và Baltimore. Vào năm 1844, Morse đã gửi thông điệp được mã hóa đầu tiên của mình. Mã này có các tín hiệu được gửi đi theo dạng gồm có những dấu chấm và dấu gạch. Nó được dùng trong việc gửi các thông điệp điện báo. Các dấu chấm và dấu gạch thay thế cho các mẫu tự và số. Dấu chấm là một tín hiệu ngắn trong khi dấu gạch là một tín hiệu dài. Khoảng thời gian của một dấu gạch thì bằng với khoảng thời gian của ba dấu chấm. Các thông điệp được mã hóa thì được gửi thông qua một máy phát. Các thông điệp này được mang qua sóng radio dọc theo một đường dây. Ở phía máy thu, thông điệp được nhận theo các dấu chấm và dấu gạch. Sau đó nó được giải mã.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khoa-hoc-cong-nghe-8.png

Fact

Morse code proved to be very useful during the First World War. It was the quickest and easiest way of sending and receiving messages. SOS was the most used signal. It stands for 'Save our Soul'.

Dữ kiện

Mã Morse tỏ ra rất hữu ích trong suốt cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Đó là một cách gửi và nhận các thông điệp nhanh nhất và dễ dàng nhất. SOS là tín hiệu được dùng nhiều nhất. Nó thay thế cho chữ “Save our Soul” (Hãy cứu rỗi linh hồn của chúng tôi).

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khoa học và công nghệ
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!