Yêu mến cha mẹ (Luân lý Giáo khoa thư lớp sơ đẳng)

Cha mẹ sinh ra con tất là yêu mến con. Vậy kẻ làm con phải yêu mến cha mẹ. Yêu mến cha mẹ, tức là hiếu với cha mẹ.

Hiếu là một điều rất quan trọng trong luân lý của ta. Vậy đạo làm con phải biết lấy chữ hiếu làm đầu.

Tiểu dẫn: Nguyễn Áng

Ông Nguyễn Áng người tỉnh Nghệ An, thờ mẹ rất có hiếu. Một hôm, hai mẹ con đang gặt lúa ở dưới chân núi, bỗng có con cọp ở trong bụi cây nhảy ra vồ mẹ. Ông liền cầm đòn xóc xông vào đánh cọp. Cọp kia tuy khỏe, nhưng ông liều chết, đánh hăng giữ lắm, nên cọp phải bỏ chạy. Mẹ ông bị nhiều vết thương, ông cõng về thuốc thang nuôi nấng suốt một năm trời mới khỏi.

Nguyễn Áng đánh hổ

Thế mới hay không có gì mạnh hơn cái lòng hiếu của người con được.

Câu hỏi

- Trong luân lý ta lấy gì làm trọng hơn cả? - Tại làm sao con phải yêu cha mẹ? - Ông Nguyễn Áng, một hôm đang đi gặt với mẹ, có con cọp đến làm gì? - Ông liều chết cứu mẹ thế nào? - Các anh cho ông là người thế nào?

Có thể bạn muốn xem