Phải tôn kính và vâng lời cha mẹ

Tôn kính cha mẹ là phải giữ lễ phép với cha mẹ. Cách ăn nói, lúc đứng ngồi, phải giữ gìn ý tứ, không làm điều gì mất lòng và trái ý người.

Vâng lời cha mẹ là khi cha mẹ bảo điều gì thì phải nghe, không được cưỡng lại. Cha mẹ là người đã trải việc đời, dạy bảo ta điều gì, là mong cho ta hay. Vậy ta phải vâng lời cha mẹ. Người con biết tôn kính và vâng lời cha mẹ, là người con có hiếu.

Tiểu dẫn: Chuyện vua Trần Anh Tôn

Đời xưa, vua Trần Anh Tôn, nhân ngày Tết đoan ngọ, uống rượu say, bỏ việc triều chính Thái thượng hoàng đến thăm, thấy vậy, tức giận, bỏ về. Khi vua Anh Tôn tỉnh rượu, biết mình có lỗi, vội vàng làm biểu đem dâng Thái thượng hoàng, rồi lạy phục xuống sân mà tạ tội.

Trần Anh Tôn tạ tội

Thái thượng hoàng quở mắng rằng: “Con rượu chè như thế, thật làm trái đạo làm vua. Từ rày phải chừa rượu đi.” Từ đó Anh Tôn vâng lời vua cha dạy, không dám uống rượu nữa.

Ấy, bậc đế vương còn giữ đạo hiếu như vậy, huống chi ta lại không biết tôn kính và vâng lời cha mẹ hay sao?

Giải nghĩa

- Thái thượng hoàng = ông vua đã nhường ngôi cho con rồi

Câu hỏi

- Tôn kính cha mẹ là thế nào? - Vâng lời cha mẹ là thế nào? - Vua Anh Tôn một hôm say rượu thế nào? - Thái thượng hoàng thấy vậy, làm gì? - Lúc tỉnh rượu, vua Anh Tôn làm gì?

Có thể bạn muốn xem