Biết ơn cha mẹ (Luân lý Giáo khoa thư lớp sơ đẳng)

Phàm người nào đã biết kính yêu cha mẹ tất là biết ơn cha mẹ. Cha mẹ mình sinh ra mình, nuôi nấng mình, khó nhọc biết bao nhiêu, lại lo cho mình nên người tử tế, thì công đức ấy kể sao cho xiết được. Vậy kẻ làm con phải dốc lòng báo ơn cha mẹ. Lúc nhỏ, thì biết ơn chỉ cốt ở cách vâng lời và lòng yêu mến. Nhưng khi lớn lên, cha mẹ già cả thì phải biết hết lòng phụng dưỡng: sớm thăm, tối hỏi, cơm ngon, canh ngọt, quạt nồng, ấp lạnh. Chỉ có những quân vô học, đê hạ như loài vật, thì mới quên ơn cha mẹ.

Tiểu dẫn: Chuyện người Hoàng Hương

Xưa có người Hoàng Hoàng Hương ở với cha mẹ thật là hiếu thảo. Lúc mới lên chín đã biết quạt nồng ấp lạnh cho cha mẹ.

Quạt nồng ấp lạnh

Khi lớn, tuy làm nên quan to, cũng vẫn một niềm hầu hạ cha mẹ rất là cung kính, chớ không sai bảo đầy tớ mấy khi. Bổng lộc được bao nhiêu, chỉ cốt đem về để phụng dưỡng mẹ cha. Gặp khi mẹ ốm, chính ông đi sắc thuốc và săn sóc luôn bên giường, suốt đêm không ngủ. Ông ăn ở với cha mẹ hiếu hạnh như thế, mà đến lúc cha mẹ mất, vẫn còn nhắc nhớ luôn, hình như chưa đủ báo đền được cái ơn nghĩa của cha mẹ.

Giải nghĩa

- Quạt nồng, ấp lạnh = nồng là nóng. Quạt nồng ấp lạnh nghĩa là khi nóng thì quạt cho mát, khi lạnh thì nằm trước cho ấm chỗ.

Câu hỏi

- Công trình cha mẹ nuôi con thế nào? - Con phải tỏ lòng biết ơn cha mẹ thế nào? - Hoàng Hương lúc mới lên chín đã biết thờ phụng cha mẹ làm sao? - Lúc lớn, săn sóc cha mẹ thế nào?

Có thể bạn muốn xem