Tính khoe khoang và hợm mình

Tính khoe khoang và hợm mình.

Dần là con ông Bá, nhà giầu. Một hôm, Dần đóng quần áo vào, rồi đi ra đường, có ý khoe mình có quần áo đẹp. Gặp lũ anh Tí là bạn học, đến rủ Dần đi chơi. Dần lên mặt, nói rằng: “Chúng bay ăn mặc như thế kia, tao nào thèm đi chơi với chúng!” Bọn anh Tí mắng lại rằng: “Mày tưởng mày có quần lành áo tốt, là mày hơn người hay sao? Mày là một thằng hợm mình chơi với các công tử.” Nói xong, bọn anh Tí đem nhau đi chơi, chuyện trò vui vẻ, để Dần lủi thủi với cái hợm của mình.

Tính khoe khoang và hợm mình. Những kẻ hay khoe khoang và hợm mình (85) thì thật là dởm (86) và khó chịu. Những kẻ như thế thì không ai ưa, mà ai cũng khinh bỉ.

Giải nghĩa

- Dỏm = làm cái gì đáng chê cười.

- Hợm mình = cậy mình có quần áo đẹp hay có nhiều tiền của mà lên mặt.

- Công tử = con các quan.

Chú thích

(85) kiêu căng.

(86) rởm.

Có thể bạn muốn xem