Lời ông Socrate nói

Ngày kia ông Socrate cất nhà, mỗi người đều bắt tỳ ố công việc ông ấy làm: kẻ nói nội tâm trong nhà thiệt đà chẳng xứng đáng cho đứng thưởng trượng thể ấy, người chê bai mặt trước, hết thảy đều nói một ý rằng buồng the hẹp quá. Người như vậy, sao ở nhà như vầy! Cựa quậy gần không đặng. Ông Socrate mới rằng: “Vái trời cho nhà thể ấy có đầy người thiệt bằng hữu!” Ông hiền nầy lấy nhà mình làm lớn quá cho những kẻ đấy thì là phải.

Mỗi người nói mình là bạn hữu; mà kẻ khùng mới đem bụng tin điều ấy: chẳng chi là thường hơn tiếng nầy (tiếng bằng hữu), chẳng chi làm lạ hơn tên ấy (tên bằng hữu).

Nguồn

  • Tác phẩm: Truyện Phansa diễn ra quốc ngữ - Fables de la Fontaine traduites en annamite pour la première fois (năm 1884)
  • Tác giả: Jean de La Fontaine
  • Người dịch: Trương Minh Ký