Lập trình Java cơ bản

Bài được viết dựa theo phần bài giảng Ôn tập Java cơ bản trong chuỗi bài giảng Lập trình Android A-Z của Trung Tâm Đào Tạo Tin Học Khoa Phạm.

Khai báo biến

package com.kipkis.javacoban;

import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    String hoten = "Đặng Minh Tiến";
    int nam = 2019;
    Log.d("Kipkis", hoten + " - " + nam );
  }
}

Kiểu dữ liệu

Hình chụp từ tài liệu của Trung Tâm Đào Tạo Tin Học Khoa Phạm


Hình chụp từ tài liệu của Trung Tâm Đào Tạo Tin Học Khoa Phạm

Toán tử so sánh

Hình chụp từ tài liệu của Trung Tâm Đào Tạo Tin Học Khoa Phạm

Hàm IF

package com.kipkis.javacoban;

import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    int so = 5;
    if (so == 9){
      //điều kiện đúng
      Log.d("Kipkis", "Đúng");
    }else{
      //điều kiện sai
      Log.d("Kipkis", "Sai");
    }
  }
}

Hàm Switch case

package com.kipkis.javacoban;

import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    String thang = "Ba";
    switch (thang){
      case "Hai":
        Log.d("Kipkis", "Tháng Hai");
        break;
      case "Năm":
        Log.d("Kipkis", "Tháng Năm");
        break;
      case "Chín":
        Log.d("Kipkis", "Tháng Chín");
        break;
      case "Mười":
        Log.d("Kipkis", "Tháng Mười");
        break;
      default: Log.d("Kipkis", "Không có giá trị");
    }
  }
}

Vòng lặp WHILE

package com.kipkis.javacoban;

import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    int a = 1;
    while (a < 10) {
      Log.d("Kipkis", "Giá trị của a là: "+ a);
      a++;
    }
  }
}

Vòng lặp FOR

package com.kipkis.javacoban;

import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    for(int i = 0; i < 10; i++){
      Log.d("Kipkis", "Giá trị của i là: "+ i);
    }
  }
}

Mảng - ArrayList

import java.util.ArrayList; 

// Tạo mảng 
ArrayList<String> mang = new ArrayList<>(); 

// Thêm phần tử 
mang.add("iOS"); 
mang.add("Android"); 
mang.add("PHP"); 
mang.add("Unity"); 

// Xóa phần tử 
mang.remove(2); 

// Đếm số phần tử (Đếm từ 1) 
System.out.println("So pt: " + mang.size() ); 

// Truy cập phần tử (Đếm từ 0) 
System.out.println("Phan tu thu 2: " + mang.get(2) );

// Duyệt mảng 
for ( String s : mang ){ 
	System.out.println( s ); 
} 

https://www.youtube.com/watch?v=3HiO4j4_VCU

Chú ý: Android Studio hỗ trợ import tự động các gói, chẳng hạn gói ArrayList. Bạn thiết lập như sau: File --> Settings --> Editor --> General --> Auto Import --> Check Optimize imports on the fly and Add unambiguous imports on the fly

Hàm - Function

package com.example.javacoban;

import android.os.Bundle;
import android.util.Log;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    ThongBao("Tiến", 19);
    ThongBao("Minh", 18);
    ThongBao("Anh", 17);
  }
  private void ThongBao(String ten, int tuoi){
    Log.d("Kipkis","Xin chào bạn " + ten + " - " + tuoi);
  }
}

https://www.youtube.com/watch?v=4gLcrtg1fAo

Tải về tài liệu

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!