Lý trưởng làng ta

LÝ TRƯỞNG LÀNG TA

Lý trưởng thu thuế

Lý(1) trưởng là người của dân cử ra làm việc làng. Trong làng có việc gì ra đến quan [Công sở], thì lý trưởng đi thay mặt dân. Quan trên [Công chức cao cấp] có lệnh gì truyền về làng, cũng trách cứ ở lý trưởng. Hương hội có quyết định việc gì, thì lý trưởng phải thi hành. Nhưng công việc hệ trọng nhất của lý trưởng là việc sưu thế. Vì bao nhiêu tiền thuế đinh, thuế điền, cùng một tay lý trưởng thu để đem nộp quan cả. Xem thế thì công việc lý trưởng nặng nhọc lắm.

(1) xã.

Giải nghĩa

Thuế đinh = thuế người.

Thuế điền = thuế ruộng.

"Like" us to know more!