Lính thú đời xưa (Lúc ra đi - Bài 1)

Lính thú đời xưa. (Lúc ra đi - Bài 1).

(Ca dao)

Bài học thuộc lòng

Lính đi thú (Lúc tiễn biệt)

Ngang lưng thì thắt bao vàng,
Đầu đội nón dấu, vai mang súng dài.
Một tay thì cắp hỏa mai,
Một tay cắp giáo, quan sai xuống thuyền.
Thùng thùng trống đánh ngũ liên,
Bước chân xuống thuyền, nước mắt như mưa.

Giải nghĩa

- Lính thú = lính đi đóng đồn trên mạn ngược.

- Bao vàng = bao bằng vải vàng của lính ngày trước đeo.

- Nón dấu = nón chóp đỏ của lính đội ngày xưa.

- Hỏa mai = ngòi súng. Đời xưa bắn súng nạp tiền phải châm ngòi mới bắn được.

- Ngũ liên = trống đánh từng hồi năm tiếng một, để thúc giục người ta đi cho mau.

- Thuyền = ghe.

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!