Làm con phải cho dễ dạy

Làm con phải cho dễ dạy.

Đứa bé vâng lời cha mẹ dạy, không đánh đáo

Làm con mà biết yêu mến cha mẹ, ân cần đến cha mẹ thì cha mẹ cũng đã vui lòng lắm rồi. Nhưng muốn cho cha mẹ được vui lòng hơn nữa, thì con phải vâng lời dạy bảo. ý mình muốn làm gì, mà cha mẹ bảo đừng, mình cũng phải thôi; ý mình không muốn làm, mà cha mẹ bảo làm, mình cũng phải làm. ta phải biết rằng cha mẹ ngăn cấm điêu gì cũng là muốn cho mình được hay. vậy mình vâng lời cha mẹ, tức là ích lợi cho mình. Cũng ví như ông thầy thuốc bắt người ốm phải kiêng nhịn vật gì, là để chữa cho người ấy mau khỏi.

Những con nhà không chịu nghe lời cha mẹ thường hay hại đến thân. Ca dao ta có câu:

Cá không ăn muối cá ươn,

Con cãi cha mẹ trăm đường con hư.

Giải nghĩa

- Ân cần = săn sóc đến luôn.

- Ươn = nặng mùi.

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!