Làm chủ Python trong 4 tuần

1. Giới thiệu về lập trình Python và các công cụ lập trình

 1. 001. Có nên học lập trình Python
 2. 002. Cách tải và cài đặt Python
 3. 003. Giới thiệu một số công cụ lập trình Python
 4. 004. Tạo Project Python trong PyCharm

2. Các khái niệm cơ bản

 1. 005. Kiểu dữ liệu cơ bản và khai báo biến trong Python
 2. 006. Cách ghi chú lệnh trong Python
 3. 007. Các toán tử thường dùng trong Python
 4. 008. Cách nhập liệu từ bàn phím trong Python
 5. 009. Các kiểu xuất dữ liệu
 6. 010. Các loại lỗi trong Python
 7. 011. Bài tập rèn luyện-Tính chu vi diện tích Hình tròn
 8. 012. Bài tập rèn luyện-Tính giờ phút giây
 9. 013. Bài tập rèn luyện-Tính điểm trung bình
 10. 014. Các bài tập tự rèn luyện

3. Các biểu thức điều kiện

 1. 015. Biểu thức Boolean
 2. 016. Biểu thức If
 3. 017. Biểu thức if ... else
 4. 018. Biểu thức If ... elif lồng nhau
 5. 019. Biểu thức pass
 6. 020. So sánh số thực trong Python
 7. 021. Sử dụng if else như phép gán
 8. 022. Bài tập rèn luyện-Kiểm tra năm nhuần
 9. 023. Bài tập rèn luyện-Đếm số ngày trong tháng
 10. 024. Bài tập rèn luyện-Phương trình bậc 2
 11. 025. Các bài tập tự rèn luyện

4. Các vòng lặp

 1. 026. Vòng while
 2. 027. Vòng for
 3. 028. Câu lệnh break
 4. 029. Câu lệnh continue
 5. 030. Lệnh while else
 6. 031. Lệnh for else
 7. 032. Vòng lặp lồng nhau
 8. 033. Bài tập rèn luyện-Tính dãy số
 9. 034. Bài tập rèn luyện-Kiểm tra số nguyên tố
 10. 035. Bài tập rèn luyện-xuất bảng cửu chương
 11. 036. Các bài tập tự rèn luyện

5. Cách sử dụng một số hàm quan trọng thường dùng

 1. 037. Các hàm toán học 1
 2. 038. Các hàm toán học 2
 3. 039. Round
 4. 040. Time
 5. 041. Random
 6. 042. Exit
 7. 043. Eval
 8. 044. Bài tập rèn luyện-Game đoán số
 9. 045. Bài tập rèn luyện-Tính diện tích tam giác
 10. 046. Bài tập rèn luyện-Tính điểm trung bình
 11. 047. Các bài tập tự rèn luyện

6. Cách xây dựng hàm

 1. 048. Khái niệm về hàm
 2. 049. Cấu trúc tổng quát của hàm
 3. 050. Cách gọi hàm
 4. 051. Nguyên tắc hoạt động của hàm
 5. 052. Viết tài liệu cho hàm
 6. 053. Global Variable
 7. 054. Parameter mặc định
 8. 055. Lambda Expression
 9. 056. Giới thiệu về hàm đệ qui
 10. 057. Bài tập rèn luyện-Viết hàm tính BMI
 11. 058. Bài tập rèn luyện-Viết hàm tính ROI
 12. 059. Bài tập rèn luyện-Viết hàm đệ qui Fibonacci
 13. 060. Các bài tập tự rèn luyện

7. Xử lý chuỗi

 1. 061. Khái niệm và cấu trúc của chuỗi
 2. 062. Hàm upper, lower - in HOA - thường
 3. 063. Hàm căn lề - rjust, ljust, center
 4. 064. Hàm xóa khoảng trắng dư thừa strip
 5. 065. Hàm startsWith, endsWith
 6. 066. Hàm find, count
 7. 067. Hàm format,substring
 8. 068. Hàm tách chuỗi
 9. 069. Hàm nối chuỗi
 10. 070. Bài tập rèn luyện-Kiểm tra chuỗi đối xứng
 11. 071. Bài tập rèn luyện-Viết chương trình tối ưu chuỗi
 12. 072. Bài tập rèn luyện-tách xử lý chuỗi
 13. 073. Các bài tập tự rèn luyện

8. List

 1. 074. Cách khai báo và sử dụng List
 2. 075. Cách duyệt List
 3. 076. Gán giá trị cho các phần tử trong List
 4. 077. Phương thức insert
 5. 078. Phương thức append
 6. 079. Phương thức remove
 7. 080. Phương thức reverse
 8. 081. Phương thức sort
 9. 082. Slicing-Trích lọc list
 10. 083. List đa chiều
 11. 084. Bài tập rèn luyện-xử lý list-1
 12. 085. Bài tập rèn luyện-xử lý list-2
 13. 086. Bài tập rèn luyện-xử lý list đa chiều
 14. 087. Các bài tập tự rèn luyện

9. Xử lý tập tin

 1. 088. Vì sao phải lưu tập tin
 2. 089. Cách ghi tập tin
 3. 090. Cách đọc tập tin
 4. 091. Bài tập rèn luyện-dữ liệu Sản Phẩm
 5. 092. Bài tập rèn luyện-dữ liệu chuỗi số
 6. 093. Các bài tập tự rèn luyện

10. Thiết kế giao diện với tkinter

 1. 094. Giới thiệu tkinter
 2. 095. Cách tạo cửa sổ với tkinter
 3. 096. Các control cơ bản trong tkinter
 4. 097. Bài tập rèn luyện-Giải phương trình bậc 1
 5. 098. Bài tập rèn luyện-Giải phương trình bậc 2
 6. 099. Bài tập rèn luyện-Cộng trừ nhân chia
 7. 100. Các bài tập tự rèn luyện

11. Tổng kết khóa học

 1. 101. Project tổng hợp

Có thể bạn muốn xem