Khuyên hiếu đễ

KHUYẾN HIẾU ĐỄ

(Bài học thuộc lòng)

Chữ Hiếu và chữ Đễ

Cha sinh, mẹ dưỡng,
Đức cù lao lấy lượng nào đong.
Thờ cha mẹ ở hết lòng,
Ấy là chữ hiếu dạy trong ‘'luân thường.
Chữ đễ nghĩa là nhường,
Nhường anh, nhường chị, lại nhường người trên.
Ghi lòng tạc dạ chớ quên,
Con em phải giữ lấy nền con em.

Giải nghĩa

Dưỡng = nuôi nấng.

Đức cù lao = công lao cha mẹ.

Lấy lượng nào đong = nhiều lắm, không thể nào đong được.

Luân thường = ngũ luân, ngũ thường, nghĩa là đạo ăn ở với mọi người.

Nền = đây nghĩa là thứ bậc.