Khung SWE

Khung SWE

Đây là tài liệu hướng dẫn của CMU cho chương trình Software Engineering: (Hướng dẫn khung – Framework guidance), chương trình này hiện được áp dụng tại Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc , Nhật, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, vài nước ở Phi Châu qua các hợp tác giữa CMU và Đại học và chính quyền nước đó.

Mục đích của bằng Kĩ nghệ phần mềm là tạo ra người kĩ sư phần mềm có thể nhanh chóng đảm nhiệm vị trí chịu trách nhiệm bản chất bên trong tổ chức. Để đạt tới mục đích này, chương trình đào tạo phải được thiết kế để cho sinh viên nền tảng mạnh về tri thức và kĩ năng thực hành có bao gồm các hoạt động qui trình kĩ nghệ phần mềm, vòng đời phát triển phần mềm, các phương pháp luận và công cụ phát triển phần mềm đa dạng, để cho họ có thể phát triển các sản phẩm chất lượng đáp ứng nhu cầu của người dùng.

1) Năm thứ nhất (Tri thức chung & nhận thức)

a. Ngôn ngữ lập trình và cấu trúc dữ liệu (kĩ năng)

b. Qui trình phần mềm (Tri thức)

c. Vòng đời phần mềm (tiến hoá của phần mềm) Thác đổ, Gia tăng, Xoáy ốc, Agile v.v.

d. Phương pháp phần mềm (các khái niệm phương pháp đa dạng từ thiết kế, viết mã, tái dụng, song song v.v.)

e. Bảo trì phần mềm (Sửa đổi, thích ứng, sửa đúng v.v.)

f. Trao đổi kĩ thuật (kĩ năng mềm) viết, đọc, thuật ngữ, trình bày v.v.

2) Năm thứ hai (Tri thức chung & nhận thức)

a.  Ngôn ngữ lập trình (kĩ năng)

b. Quản lí cấu hình phần mềm và đảm bảo chất lượng phần mềm (hoạt động hỗ trợ)

c. Kiểm thử phần mềm (nhiều khái niệm và phương pháp kiểm thử)

d. Quản lí dự án phần mềm (lập kế hoạch, và giám sát v.v.)

e. Kinh tế phần mềm (ước lượng, ngân sách, lập kế hoạch, theo dõi vết, v.v.)

f.  Vận hành phần mềm (vấn đề, nhân sự, rủi ro v.v.)

3) Năm thứ ba (Áp dụng, tổng hợp, phân tích)

a. Kĩ nghệ yêu cầu (Phân tích, đặc tả, quan hệ khách hàng, phân tích thị trường)

b. Kiến trúc & Thiết kế (Đặc tả, lập kế hoạch, thiết kế, giao diện, thuộc tính chất lượng v.v.)

c. Thực hiện (Dự án nhỏ để thực hiện từ yêu cầu tới viết mã, từng tuần đều có kiểm điểm một chủ đề trong từng pha)

d. Đo & độ đo (thu thập và phân tích dữ liệu, hành động, báo cáo, trạng thái, chất lượng v.v.)

e. Tích hợp (cách gắn mọi thứ lại với nhau)

f. Cơ sở dữ liệu hay nhúng (chọn giữa hai khu vực)

4) Năm thứ tư (Chủ yếu thực hành – đánh giá và tích hợp)

a. Capstone (dự án thực do công nghiệp giao)

b. Kĩ năng mềm (vài lớp tập huấn với các chủ đề đa dạng)

c. Xu hướng thị trường & công nghiệp (Đọc tin tức và thảo luận)

Read more: Chương trình SWE của CMU

English version

Full article: SWE framework

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Lời khuyên về giảng dạy dành cho giáo viên
  • Biên tập: Kipkis.com
  • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University.
"Like" us to know more!