Khởi đầu bằng nguyên âm thì ta tra cũng khởi đầu bằng nguyên âm

3. Khởi đầu bằng nguyên âm thì ta tra cũng khởi đầu bằng nguyên âm

Nếu tiếng trước để phiên thiết khởi đầu bằng nguyên âm thì ta tra cũng khởi đầu bằng nguyên âm.

Đây chỉ là một trường hợp đặc biệt của qui tắc 2, tức qui tắc: tiếng trước cho âm khởi đầu.

Thí dụ:

a) Chữ 衣

Khang Hi tự điển chua ư + hi, Từ Nguyên và Từ Hải cho ất + hi

Tiếng trước ư (hoặc ất) khởi đầu bằng nguyên âm, vậy nó không cho phụ âm, mà chỉ cho bực thanh là bổng;

Tiếng sau hi cho vận và loại thanh: bình.

Rốt cuộc là: không có phụ âm + i, bình thanh, bực bổng, vậy phải đọc là y.

b) Chữ 安

Khang Hi tự điển chua ư + hàm, Từ Nguyên và Từ Hải cho a + can.

Ta có: không phụ âm + an, bình thanh, bực bổng, và phải đọc là an

Nhớ ba nguyên tắc trên rồi, bạn thử áp dụng và tra cách đọc những chữ 今, 飽, 詭, 郢, 寅, Kipkis.com-Tu-hoc-mot-nhu-cau-cua-thoi-dai-20.jpg, 綺, 火, 行, 剖, Kipkis.com-Tu-hoc-mot-nhu-cau-cua-thoi-dai-21.jpg, 並, 匙, 遮, 一, Kipkis.com-Tu-hoc-mot-nhu-cau-cua-thoi-dai-22.jpg, xem có nhận ra được điều gì khác thường không.

Chẳng hạn chữ 今, theo đúng tự điển, phải đọc là câm. Tôi nhận thấy tiếng Hán không có vần im, chỉ có vần âm, như thâm (sâu), tâm (tim), tầm (tìm), trầm (chìm)..., đọc 今 là kim là theo giọng của ta.

Về chữ 剖, bạn tra Hán Việt từ điển của Đào Duy Anh, rồi Việt Nam tự điển của Thiều Chửu xem cách đọc nào đúng tự điển Trung Hoa.

Về chữ 飽, bạn tra Hán Việt từ điển của Đào Duy Anh, rồi Việt Nam tự điển của Hội Khai Trí Tiến Đức xem cách đọc trong cuốn nào đúng.

Trong khi đọc ta nên tìm tòi, so sánh như vậy, vừa nhớ lâu mà lại vừa thấy hứng thú.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Tự học - Một nhu cầu của thời đại
  • Tác giả: Nguyễn Hiến Lê
  • Nguồn: Bản scan do Townguyen cung cấp (e-thuvien.com)
  • Đánh máy: Trieuthoa
  • Tạo eBook lần đầu và tạo lại: Goldfish (10-06-2013)

Có thể bạn muốn xem