Khí nhà kính là gì?

Khí nhà kính là gì?

59. What are greenhouse gases?

The Earth's surface absorbs some of the heat from the sun, but the rest is bounced back into the atmosphere. Most of it escapes into the space, but some is trapped in the atmosphere by gases known as greenhouse gases. The main greenhouse gases are carbon dioxide and water in the form of clouds. As the amount of greenhouse gases increase, more heat is trapped.

Khí nhà kính là gì?

Bề mặt của trái đất hấp thu một phần nhiệt từ mặt trời, phần còn lại bị dội ngược vào khí quyển. Hầu hết nó thoát ra ngoài không gian, một số ít bị giữ lại trong khí quyển bằng các khí được gọi là các khí nhà kính. Các khí nhà kính chính là carbon dioxít và nước dưới dạng các đám mây. Khi lượng khí nhà kính gia tăng, thì nhiệt lượng cao hơn sẽ bị giữ lại.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khí hậu và thời tiết
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!