Kỹ thuật bón phân cho lúa ở ĐBSCL

Kỹ thuật bón phân cho lúa ở đồng bằng sông Cửu Long

a. Đất phù sa sông Tiền và sông Hậu

  • Sử dụng phân bón NPK riêng rẽ: (NPK: 100,60,60)
Giống Lọai phân Số lượng (kg/ ha) Bón lót (%) Thúc đợt 1 (%)

Khi lúa hồi xanh

Thúc đợt 2 (%)

Khi phân hóa đòng

Thúc đợt 3 (%)

Trước trỗ bông 12 - 15 ngày

Ngắn ngày Phân chuồng 8000 100 - -  
Urê 217 40 40 20  
Lân supe 300 100 - -  
Kaliclorua 120 30 30 40  
Trung, dài ngày Phân chuồng 8000 100 - - -
Urê 217 30 40 20 10
Lân supe 300 100 - - -
Kaliclorua 120 30 20 40 10
  • Sử dụng phân bón NPK tổng hợp
Giống Lọai phân Số lượng (kg/ ha) Bón lót (%) Thúc đợt 1 (%)

Khi lúa hồi xanh

Thúc đợt 2 (%)

Khi phân hóa đòng

Thúc đợt 3 (%)

Trước trỗ bông 12 - 15 ngày

Ngắn ngày, Trung và dài ngày Phân chuồng 8000 100 - -

 

Phun Đầu trâu 009 theo hướng dẫn

 

Đầu trâu

Te-1

400 50 50 -
Đầu trâu

Te-2

100 - - 100
Đầu trâu

(NPK: 17, 12, 5)

415-550 30 40 30

b. Đất phèn và mặn

Áp dụng tỷ lệ nêu trên, song cần tăng lượng phân Lân từ 100 lên 150 kg P2O5 / ha, tương ứng 500- 750 kg Lânsupe/ha, hoặc 200- 300 kg/ha Lân hạt đầu Trâu, hoặc 150- 200kg/ha Lân IndoGuano(Lân thiên nhiên, 22% Lân, 19% Canxi và nguyên tố trung, vi lượng khác).

Nguồn

  • Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Có thể bạn muốn xem