Kể tên những nơi ẩm ướt và khô nhất thế giới

Kể tên những nơi ẩm ướt và khô nhất thế giới

6. Name the wettest and driest places of the world

The wettest place of the world is Tutunendo, Columbia. It gets 12m of rain in a year.

The driest place in the world is Calama, Chile. The most amazing fact about Calama is that until 1971, there had been no rain for 400 years.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khi-hau-va-thoi-tiet-3.png

Kể tên những nơi ẩm ướt và khô nhất thế giới

Nơi ẩm ướt nhất thế giới là Tutunendo ở Columbia. Nó nhận lượng mưa là 12 mét trong một năm.

Nơi khô hạn nhất thế giới là Calama, Chilê. Một sự kiện ngạc nhiên nhất về Calama là cho đến năm 1971, vùng này đã không có mưa trong vòng 400 năm.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khi-hau-va-thoi-tiet-4.png

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khí hậu và thời tiết
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!