Kế đàm phán

Kế 35: Kế đàm phán

Làm thế nào để chiếm thượng phong trong xung đột và tranh chấp?

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 36 kế nhân hòa
  • Tác giả: Duy Nghiên - Duy Hinh
  • Nguyên tác: Hòa sự
  • Nguồn: ebooks.vdcmedia.com
"Like" us to know more!