Kính giữ tấm lòng

KÍNH GIỮ TẤM LÒNG

Khi có mối thiện nảy ra, thì kính giữ tâm lòng như ăn cho nó, như ôm đứa con đỏ đi trên mặt váng mùa xuân, như cầm hòn ngọc bích quí muôn vàng đi men trẽn sườn núi cao nghìn trượng chỉ sợ đánh rơi mất.

Khi có mối bất thiện xảy ra, thì kính giữ tấm lòng như sợ thuốc độc đổ vào bát canh, như có rắn, có cọp chặn ngang đường mà mong tránh đi, như có trộm cướp đến nhà chỉ mong làm sao mà đánh nó cho kỳ được.

DƯƠNG MINH TỬ

Giải nghĩa

- Thiện: điều lành.

- Mặt váng: tức là lượt băng đóng ỏ trên mặt nước các sòng, hồ, vân vân.

- Bất thiệt: tức là ác.

Lời bàn

Bài này về cách tu thân, mà cách tu thân rút lại có theo làm điều thiện, trừ bỏ điều bất thiện đi mà thôi. Muốn thế thì tất phải lưu tâm đến điều thiện và điều bất thiện tự khi nó mới nảy mầm ra, một bên thì quí báu cố giữ lấy cho được bền lâu, một bên thì kinh sợ cố làm thế nào mà tránh được cho xa.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Cổ học tinh hoa
  • Tác giả: Nguyễn Văn Ngọc, Trần Lê Nhân
  • Nhà xuất bản Thọ Xuân, Sài Gòn 1957
  • Nguồn: TVE-4U

Có thể bạn muốn xem