Internet đã được sáng tạo ra khi nào?

Internet đã được sáng tạo ra khi nào?

8. When was the internet created?

Internet is one of the modern means of communication. It is also the cheapest and quickest means of communication. Through it, information on any field can be gathered within minutes. Messages can be sent and received very quickly. Its creation has helped people from all walks of life. Its easy and cheap accessibility has made it very popular.

It started in 1983. The US Defence had already developed a basic system of internet and used it as a safe system for their information. The idea of internet was borrowed from them. In the beginning, the internet had an academic origin. It consisted of a framework connecting a number of computer networks together. It proved to be very popular and quickly developed into a commercial medium. The mid 1990s saw millions of computers connected to the World Wide Web.

Internet đã được sáng tạo ra khi nào?

Internet là một trong những phương tiện truyền thông hiện đại. Nó cũng là một phương tiện truyền thông nhanh nhất và rẻ nhất. Thông qua nó, thông tin thuộc về bất kỳ lĩnh vực nào cũng đều có thể được tập hợp trong vài phút. Các thông điệp có thể được gửi và nhận rất nhanh chóng. Sự sáng tạo của nó đã giúp ích cho con người thuộc mọi tầng lớp xã hội. Khả năng truy cập dễ dàng và rẻ của nó đã làm cho nó trở nên rất phổ biến.

Nó bắt đầu vào năm 1983. Bộ quốc phòng Mỹ đã phát triển ra một hệ thống Internet cơ sở và dùng nó làm một hệ thống an toàn cho thông tin của họ. Ý tưởng về Internet đã được vay mượn từ họ. Lúc đầu Internet có một nguồn gốc học thuật. Nó gồm có một khuôn khổ nối kết một số mạng máy tính lại với nhau. Nó đã tỏ ra rất phổ biến và nhanh chóng được phát triển thành một phương tiện thương mại. Giữa những năm 1990, hàng triệu máy tính đã được nối kết với World Wide Web.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khoa-hoc-cong-nghe-9.png

Fact

Mobile phone has added another feather to the modern system of communication. Mobile phone was first used in Chicago in the year 1983. It was a great success and has become very popular throughout the world.

Dữ kiện

Điện thoại di động đã chấp thêm cánh cho hệ thống truyền thông hiện đại. Điện thoại di động lần đầu tiên được sử dụng ở Chicago vào năm 1983. Đó là một thành công to lớn và đã trở nên rất phổ biến trên khắp thế giới.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khoa học và công nghệ
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!