Huyết áp được đo như thế nào?

Huyết áp được đo như thế nào?

30. How is the blood pressure measured?

Blood pressure is the pressure of the blood in a main artery. TlV doctor measures the blood pressure by an instrument called Sphygmomanometer. There are two measurements for blood pressure.

The first is when the heart is contracting (the systolic pressure and the other much lower pressure is when the heart is rest (diastolic pressure).

The results are shown in millimetres mercury.

The average blood pressure of a young person is 120/80.

The blood pressure tends to increase with age and during exercise.

Kipkis.com-Co-the-con-nguoi-35.jpg

Huyết áp được đo như thế nào?

Huyết áp là áp suất của máu trong một động mạch chính. Bác sĩ đo huyết áp bằng một dụng cụ được gọi là mạch áp kế (Sphygmomanometer).

Có hai số đo để đo huyết áp. Số đo thứ nhất là khi tim đang co thắt (áp suất tâm thu) và áp suất nhỏ hơn nhiều kia là khi tim đang nghỉ (áp suất tâm trương).

Các kết quả được thể hiện bằng millimét thủy ngân.

Huyết áp trung bình của một người trẻ tuổi là 120/80.

Huyết áp có khuynh hướng tăng lên với tuổi tác và trong khi vận động.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về cơ thể con người
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản, Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!