Hoạt động học chủ động

Một thầy giáo viết cho tôi: “Tôi muốn dùng phương pháp học chủ động trong lớp tôi cho năm học mới này. Tôi đã đọc nhiều bài trên blog của thầy, nhưng tôi không biết cách thay đổi hoạt động trên lớp của tôi thành việc học chủ động. Xin thầy lời khuyên.”

Đápr: Tôi vui mừng vì thầy đang đổi phương pháp dạy để làm lợi cho học sinh. Trong thiết kế lớp học chủ động, cách tốt nhất là hội tụ vào từng chương trong sách giáo khoa để chắc học sinh sẽ học tốt và làm chủ nó trước khi chuyển sang chương tiếp.

Với từng chương, thầy cần thiết lập “mục đích học tập” rõ ràng cho chương đó bằng cách hỏi: “Mình muốn học sinh học cái gì trong chương này?”, “Họ cần biết gì?”, “Họ sẽ phát triển kĩ năng nào bằng việc hoàn thành chương này? Một khi thầy có vài mục đích học tập, thầy có thể cần thiết kế các hoạt động để giúp cho học sinh đáp ứng những mục đích đó.

Để thiết kế các hoạt động lớp học, thầy có thể tự hỏi mình: “Kiểu phân công bài đọc nào mình muốn cho học sinh TRƯỚC KHI họ tới lớp?” Thầy có thể chọn vài bài báo ngắn từ tạp chí kĩ thuật, websites, blogs, hay báo chí liên quan tới chủ điểm của chương. Lúc ban đầu, cố tìm tin tức thời sự nào đó mà học sinh sẽ quan tâm để làm cho họ đọc. Để đảm bảo rằng họ đọc tài liệu được phân công trước khi tới lớp, thầy có thể thiết kế ra những bài kiểm tra với câu hỏi ngắn liên quan tới tài liệu, hay thầy có thể xây dựng các câu hỏi mà thầy sẽ yêu cầu học sinh trả lời trong lớp. Nếu họ đọc bài đọc được phân công, họ sẽ có khả năng trả lời chúng. Thầy có thể tự hỏi mình: “”Mình cần xây dựng bao nhiêu câu hỏi để mình có thể hỏi học sinh trên lớp?” “Mình tạo điều kiện thế nào cho việc thảo luận trên lớp?” “Mình phải cho kiểu bài kiểm tra gì lúc cuối để đảm bảo học sinh xây dựng được tri thức được cần?” và “Còn có những hoạt động nào khác mình phải làm để giúp học sinh đáp ứng mục đích học tập?”

Tôi biết rằng những hoạt động này yêu cầu nỗ lực nào đó, nhưng sau vài lần, nó sẽ dễ dàng hơn và trở thành một phần kĩ năng dạy của thầy. Việc thiết kế các hoạt động cho lớp học chủ động yêu cầu tâm trí sáng tạo và sự sẵn lòng học từ sai lầm vì mọi lớp sẽ khác nhau. Thầy nên bắt đầu chậm để làm cho học sinh quen với phương pháp dạy mới và bao giờ cũng nhắc nhỏ họ về ích lợi của việc là “người học cả đời” cho nghề nghiệp tương lai của họ.

Sau từng lớp, thầy sẽ cần bước lùi lại để suy nghĩ về điều thầy làm. Qua thời gian, thầy sẽ thấy bức tranh lớn nổi lên về phương pháp dạy này. Học chủ động là cái gì đó không thể được giải thích, nhưng thầy phải trải nghiệm nó để tận hưởng nó.

English version

Full article: Active Learning Activities

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Lời khuyên về giảng dạy dành cho giáo viên
  • Biên tập: Kipkis.com
  • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University.

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!