Hiệu ứng nhà kính là gì? (Chu kỳ tự nhiên)

Hiệu ứng nhà kính là gì?

60. What is greenhouse effect?

Some of the gases in the atmosphere help to keep the Earth warm. They trap heat from the sun in the same way that a greenhouse traps heat. This process is known as the greenhouse effect.

Hiệu ứng nhà kính là gì?

Một số khí trong khí quyển giúp giữ ấm trái đất. Chúng giữ sức nóng từ mặt trời trong cùng một cách mà một nhà kính giữ nhiệt. Quá trình này được gọi là hiệu ứng nhà kính.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khí hậu và thời tiết
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!