Hiệu ứng của các dòng chảy đại dương là gì?

Hiệu ứng của các dòng chảy đại dương là gì?

54. What are the effects of ocean currents?

As the currents vary in temperature and move at different speeds, so it can affect the climate. If a current is much warmer or cooler than the surrounding water, it can dramatically affect the climates of the coastal areas where it flows. A current called the Gulf stream, which runs between the Gulf of Mexico and Europe, brings a mild climate to Northwest Europe.

Hiệu ứng của các dòng chảy đại dương là gì?

Khi các dòng chảy thay đổi nhiệt độ và di chuyển với tốc độ khác nhau, nên nó có thể ảnh hưởng đến khí hậu, nếu một dòng ấm hơn hoặc mát hơn nhiều so với nước quanh đó, nó có thể ảnh hưởng ngay tới khí hậu của các vùng biển nơi nó đi qua. Một dòng chảy được gọi là dòng nước nóng, chảy từ vịnh Mexico đến Châu Âu, mang khí hậu ôn hòa tới vùng Tây Bắc Châu Âu.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khí hậu và thời tiết
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!