Hammurabi là ai?

Hammurabi là ai?

57. Who was Hammurabi?

When Ur fell in 2000 B.C., many cities came under the rule of Amorites. The two strong holds of Amorites were Isin and Larsa, but in 1763 B.C. Larsa fell to the great army led by Hammurabi who gave a new name, Babylonia to the kingdoms. of Sumer and Akkad. He brought the whole of Mesopotamia under one rule. The palace now became the most powerful; even more powerful than the temples.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-cac-nen-van-minh-48.jpg

Hammurabi là ai?

Khi Ur sụp đổ vào năm 2000 trước công nguyên, nhiều thành phố rơi vào sự thống trị của Amorites. Hai vùng lớn mạnh của Amorites là Isin và Larsa, nhưng vào năm 1763 trước công nguyên, Larsa sụp đổ trước đội quân hùng mạnh được lãnh đạo bởi Hammurabi người đã đặt một cái tên mới là Babylon cho vương quốc Sumer và Akkad. Ông đã đem lại sự thống trị ổn định cho vùng Lưỡng Hà. Cung điện bây giờ trở thành nơi quyền uy nhất; quyền uy hơn nhiều so với các ngôi đền.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về các nền văn minh
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!