Hai phần khác nhau là gì, sao Diêm vương có phần nào?

Hai phần khác nhau là gì, sao Diêm vương có phần nào?

59. What are the two different parts, which Pluto has?

Pluto is made up of two different parts. It has an icy part and a non-icy part. The icy part is made of frozen nitrogen, but it also contains smaller amounts of frozen carbon monoxide and methane.

Hai phần khác nhau là gì, sao Diêm vương có phần nào?

Sao Diêm vương được hình thành từ hai phần khác nhau. Nó có một phần băng và một phần không băng. Phần băng được hình thành từ khí nitơ bị đóng băng, nhưng nó cũng chứa một lượng nhỏ khí carbon dioxide và mêtan bị đóng băng.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về không gian
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!